ഫോര്‍ത്ത് എസ്റ്റേറ്റിന്റെ മരണം (Death of the Fourth Estate)


Essay (ലേഖനം)
Language: Malayalam
Publisher: Mathrubhumi books
Year of Publication:
ISBN: 81-8264-011-3
Pages: 0, Size:
Price: 50
Availability: Available

Watching the goings on in the fourth estate from close quarters for the last quarter century, author is competent to make authoritative comments on it. The fourth estate which is considered to be the strongest pillar that keeps the democratic system intact has a big role to play.

The society expects the media to serve it. But unfortunately this role of the media is threatened; threat comes not from the government or any outside force but mostly from inside the media itself.

This is a collection of articles written by the author in various media related publications. First published in 2004 a second edition has come out in March 08.
മാധ്യമമേഖലയിലെ സമകാലിക സമസ്യകള്‍ വിശകലനം ചെയ്യുന്ന 16 ലേഖനങ്ങള്‍. പത്രപ്രവര്‍ത്തകന്റെ ബോധ്യങ്ങളും സാക്ഷ്യങ്ങളും.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

ഈ ബ്ലോഗിൽ നിന്നുള്ള ജനപ്രിയ പോസ്റ്റുകള്‍‌

വര്‍ക്കിങ്ങ് ജേണലിസ്റ്റ് ആക്റ്റും വേജ് ബോര്‍ഡും ഇല്ലാതാക്കി

കേരള മാധ്യമങ്ങളുടെ ആറു പതിറ്റാണ്ട്

ഐ.വി ബാബു: നിലപാടുകളില്‍ ഉറപ്പ്, സ്‌നേഹത്തിന്റെ സമൃദ്ധി