പത്രം ധര്‍മ്മം നിയമം (Pathram Dharmam Niyamam)


Essay (ലേഖനം)
Language: Malayalam
Publisher: Viewpoint, 9 Subhash Nagar,      
Thiruvananthapuram,695008
Year of Publication:
ISBN:
Pages: 0, Size:
Price: 125
Availability: Out of Print

It has been observed that this is the first book in Malayalam dealing with media ethics. There are a lot of books on media laws in English but not in Malayalam. Even in English there are not many books dealing with media ethics. Here law and ethics of media are dealt with in detail. Still, it is not an attempt to preach ethics. Looking back at the evolution of media laws and ethics of the last four centuries, the writer evaluates new trends in modern journalism. This book will be of immense use to the newcomers in the media field. Dr Sebastian Paul, Member of Parliament and Press Council of India in his introductory note lauds the attempt made to put ethics before the new generation of journalists who are not at all aware of its place and importance in their day to day acts. It was released by Mr A.K.Antony, Defence Minister at a function held in Thiruvananthapuram on the 2nd of January 2008.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

ഈ ബ്ലോഗിൽ നിന്നുള്ള ജനപ്രിയ പോസ്റ്റുകള്‍‌

വര്‍ക്കിങ്ങ് ജേണലിസ്റ്റ് ആക്റ്റും വേജ് ബോര്‍ഡും ഇല്ലാതാക്കി

കേരള മാധ്യമങ്ങളുടെ ആറു പതിറ്റാണ്ട്

ഐ.വി ബാബു: നിലപാടുകളില്‍ ഉറപ്പ്, സ്‌നേഹത്തിന്റെ സമൃദ്ധി