സാമൂഹ്യമാധ്യമം അച്ചടിമാധ്യമത്തിന്റെ അന്തകനോ?



]-c-¼-cm-K-Xam-[y-a-w F-¶p-hn-fn-¡-s¸-Sp¶-Xv s]m-Xp-sh A-¨-Sn-am-[y-a-s¯-bmWv. \m-\q-dp-hÀ-j-s¯-sb-¦nepw ]-g-¡-ap-­v Cu am-[y-a-¯n\v. tI-c-f-¯n-te-¡v C-Xv I-S-¶p-h-¶n-«v C-cp-\q-dp hÀ-jw t]mepw B-bn-«nÃ. A-¨-Sn-¡v ti-jw h-¶ td-Un-tbm- H-cp ]qÀ-W hmÀ-¯m-am-[y-aaÃ. sS-en-hn-j-\m-Is«, hmÀ-¯m-am-[y-a-sa-¶-Xn-te-sd H-cp hn-t\m-Z-am-[y-a-am-Wv. G-ä-hpw {]m-bw Ip-d-ª \yq- aoUn-b ]-g-a-¡mÀ-s¡Ãmw shÃp-hn-fn-bm-bn D-bÀ-¶p-h-cn-I-bmWv. \yq ao-Un-b-bp-sS ]pXn-b cq-]am-b tkm-jy aoUn-b B-Is«, Ip-sd \yq-sP³ _p-²n-Po-hn-I-fp-sS I-®n ]-c-¼-cm-K-X-am-[y-a-¯n-sâ A-´-I-\m-Wv.

\nÀ-_-Ô-ambpw h-[n-¡-s¸-tS-­-Xm-Wv A-¨-Sn-am-[yaw, A-h-cp-sS Im-gv-N-¸m-SnÂ. ]-cn-Øn-Xn- kw-c-£-W-s¯¡p-dn-¨v teJ-\w F-gp-Xn-bmepw A-X-¨-Sn-¡m³ th-Ww Ip-sd acw. Hmtcm Zn-hk-s¯ ]-{X-¯n\pw th-­n tem-I-s¯-hn-sS-tbm Im-Sp-IÄ A-{]-Xy-£-am-h-p-¶p. C-X-h-km-\n-¸n-¡m³ Im-e-am-bn F-¶ hm-Zw a-\-Ên-em-¡m-\m-hpw. hn-IknXtem-I-s¯§pw  A-¨-Sn-¸-{X-§-fp-sS {]-Nm-cw Ip-d-bp-I-bm-sW-¶ ]pXn-b {]-Xn-`m-k-s¯-¡p-dn-¨Ã \yq-sP³ _p-²n-Po-hn-IÄ hm-Nm-e-cm-Ip-¶Xv. A-sXm-cp km-t¦-Xn-I-hn-Zy-bp-sS {]-iv-\w-am-{X-am-Wv ]-{X-hm-b-\-¡m-c\v. cm-hn-se ho-Sn-sâ tIm-em-b-bn ]{Xw ho-gp-¶ iÐ-s¯ Im-¯n-cn-t¡-­ Im-cy-anà ]pXn-b Im-e¯v. \m-e-c-bvt¡m A-©-c-bvt¡m D-d-¡-ap-WÀ-¶m CâÀ-s\-än ]-{Xw-hm-bn-¡mw. C-Xn\v I-¼yq-«À Xp-d-¡-W-sa-¶p-t]m-ep-anÃ. t^m¬ aXn. C-¡me-¯v C-Xv ku-P-\y-am-bn hm-bn-¡mw. A-¨-Sn-s¨-e-hn-t\-¡mÄ Ip-d-hmIpw CâÀ-s\-än-se ]-{X-¯n\v. t\-cw ]p-e-cpw-ap-¼v tem-I-sa-¼m-Sp-ap-Å C-ã-]-{X-§Ä hm-bn-¨p-XoÀ-¡p-¶-hÀ \-½p-sS \m-«n-ep-ap­v. A-hÀ A-¨-Sn-¸{Xw Im-e-l-c-W-s¸Spw F-¶p-X-s¶-bm-Wv I-cp-Xp-¶Xv. ]-t£, A-h-cmcpw C-Xv ]c¼-cmKX]-{X-¯n-sâtbm ]-{X-{]-hÀ-¯-\-¯n-sâtbm A-´y-am-bn Im-Wp-¶nÃ.

\-h-am-[y-a-h-àm-¡Ä ]-{X-hm-b-\-¡pX-s¶ F-Xn-cmWv. ]{Xw hm-bn-t¡-­ B-h-iy-ta Cà F-¶v {]-`mj-Ww \-S-¯p-¶-h-cm-Wv AhÀ. A-hÀ hm-bn-¡m-dnÃ- F-¶v A-Xn-\À-°-anÃ. ]-{X§-sf hn-a-À-in-¡m³ ]{Xw hm-bn-t¡-­-Xp-­v F-¶-Xp-sIm-­mhmw, A-hÀ ]{Xw hm-bn-¡p-¶p-­v. AÃm-sX hn-h-c-a-dn-bm³ A-Xn-sâ B-h-iy-anÃ. c-­p-hÀ-jw ap¼v, tI-c-f aoUn-b A-¡m-Z-an-bn hn-ZymÀ-°n-I-fp-sS H-cp ]-cn-]m-Sn-bn kw-km-cn-¡m³ H-cp ko-\n-bÀ sF.F.F-kv D-tZym-KØ-s\ £-Wn-¨p-sIm-­p-h-¶n-cp¶p. A-t±-l-¯n-sâ {]-`m-j-W-¯n-sâ Np-cp-¡w C-Xm-bn-cp-¶pþ\n-§Ä ]-{X-{]-h-À-¯-\w ]Tn-¡p-¶-h-cm-W-tÃm, A-Xp-sIm-­v \n-§Ä ]{Xw hm-bn-¡m-Xn-cn-¡-cpXv. Rm³ sF.F.F-Ên-\v {]n-t¸À sN-¿p-¶ Ime-¯v ]-{X-§Ä Ir-Xy-am-bn hm-bn-¨n-cp¶p. C-t¸m-Ä hm-bn-¡m-dnÃ, sS-en-hn-j\pw Im-Wm-dnÃ. hmÀ-¯ A-dnbp-I F¶-Xv A-{X A-Xym-h-iy-Im-cy-sam-¶p-aÃ. ssZ-\w-Zn-\w Po-hn-X-¯nepw sXm-gn-en-\pw B-h-iyam-b hn-h-c-§Ä A-dn-bm³ ]-e amÀ-K-§-fp­v. am-[y-a-§Ä th-­þ ]-{Xw-hm-bn-¡m-¯-Xp-sIm-­v Nn-e-t¸m-sgm-s¡ hn-Ín-bm-Im-dp-s­-¶v A-t±-lw k-½-Xn¨p. ImÂ-\q-äm-­v ap-¼v tkm-hnb-äv X-IÀ-¨-bp-sS Ime-¯v X-\n-¡p­m-b H-cp N-½Â A-t±-lw {]-kw-K-¯n F-Sp-¯p-]-dªp. A-¶v A-t±-lw hn-tZ-i-kÀ-Æo-kn-em-bn-cp¶p. H-cp km-bm-Ó-¯n k-l-{]-hÀ-¯-IÀ-s¡m-¸w C-cn-¡p-t¼mÄ Btcm ]-dªp, C-\n [m-cm-fw ]p-Xn-b ]pXn-b cm-Py-§-fn C-´y-¡v \-b-X-{´-tI-{µ-§Ä D-­m-Ip-a-tÃm, Iq-Sp-X t]-sc kÀ-Æo-kn \n-b-an-t¡-­n-h-cp-atÃm F¶v. F-´p-sIm-­m-Wv ]p-Xn-b cm-Py-§Ä D-­m-Ip¶-Xv F-¶v \-½p-sS I-Ym-]p-cpj-\v a-\-Ên-em-bnÃ. A-X-t±-lw F-Sp¯p tNm-Zn-¨p.A-t¸m-gm-Wv ]-g-b tkm-hnb-äv cm-Py-¯n-se \n-c-h-[n {]-h-n-iy-IÄ kzm-X-{´yw {]-Jym-]n-¨v th-sd cm-Py-§-fm-b hnhcw Cu hn-Zzm³ A-dn-ª-Xv. A-t±-lw C-t¸mgpw kÀ-Æo-kn-ep­v. ]{Xw hm-bn-¡m-sX sF.F.F-Ên Xp-S-cmw F-¶-t±-lw sX-fn-bn-¨p!

A-sXm-¶p-aà C-t¸m-g-s¯ {]-iv\w. s^-bv-kv-_p-¡v, Szn-äÀ, Kq-KvÄ Xp-S-§n-b-hbm-Wv i-cnbm-b am-[y-a§Ä. ]pXn-b Ime-s¯ P-\m-[n-]-Xy-hÂIr-X am-[y-aw km-aq-ly-am-[y-a-amWv. ]qÀ-W-am-b A-`n-{]m-b-kzm-X-{´yw B am-[y-a-§-fn-te \n-e-hn-epÅq. ]-{X-§Ä D-S-aØ-sâ A-`n-{]m-b-§Ä-¡pw kzmÀ-°-X-IÄ¡pw A-\p-k-cn-¨p-am-{X-ta hmÀ-¯-IÄ sIm-Sp-¡p-¶pÅq. P-\-§Ä A-dn-tb-­ kz-X-{´-hpw \n-jv-]-£-hpam-b hmÀ-¯-IÄ s^-bv-kv-_p-¡nepw a-äp-am-Wv D-ÅXv. ]-{X-§Ä H-fn-¨p-sh-¡p-¶ hmÀ-¯-Ifpw tkm-jy ao-Un-b-bn Im-Wmw. A-hn-sS F-Un-äÀ-am-cp-sS G-Im-[n-]-Xy-an-Ã. F-gp-Xp-¶ te-J-\-§fpw hmÀ-¯-Ifpw Bcpw sh-«n-¡-f-bnÃ. B-scbpw `-b-s¸-tS-­. C-Xm-Wv b-YmÀ-° am-[y-a-kzm-X-{´yw. C-Xm-Wv b-YmÀ-° P-\m-[n-]-Xyw- þCXm-Wv ]pXn-b Im-gv-N-¸mSv. Cu F-gp-Xn-b-Xn A-Xn-i-tbm-àn I-eÀ-¯n-bn-«nÃ. A-Sp-¯ Ime-¯v H-cp NÀ-¨m k-t½-f-\-¯n C-Xv t\-cn-«p-tI«p. s]m-Xp-{]-iv-\-§-fn km-am\yw \à Im-gv-N-¸m-Sp-IÄ ]p-eÀ-¯m-dp-Å- Nne bp-hNn-´-I-c-m-Wv Xo-{ham-b ]-{X-am-[y-a-hn-tcm-[w {]-I-Sn-¸n-¨Xv. ]-{X-§Ä A-h-tcm-Sv F-t´m {Iq-c-X \n-Xyhpw sN-bv-Xp-sIm-­n-cn-¡p-¶p F-¶ a«v. F-´p-kw`-hw \-S-¶mepw A-Xn-sâ H-cp hi-ta ]{Xw sIm-Sp-¡p-¶pÅq. ]-{X-]-hÀ-¯-IÀ kz-X-{´tcm \n-jv-]-£-tcm Aà F-¶-Xp-t]mI-s« hn-h-c-tZm-jn-I-fp-amWv. Pm-Xo-b-Xbpw hÀ-Ko-b-Xbpw  ]-{X-§-fn sIm-Sn-Ip-¯n hm-gp-I-bmWv. h-cn-¡m-cp-sSbpw Im-gv-N-¡m-cp-sSbpw F-®w-Iq-«m³ A-h--À F-´v A-[-a-Im-cyhpw sN-¿pw... C§-s\ t]m-bn hn-aÀ-i-\-§Ä.

]-{X-am-[y-a-§Ä hn-aÀ-in-¡-s¸-tS-­-h-bà F-s¶m-cp Im-gv-N-¸m-Sv C-sX-gp-¶ BÄ-¡v H-«p-anÃ. tkm-jy aoUn-b h-cp-¶-Xn-\p-ap-¼pX-s¶ ]-{X-hn-aÀi-\w \n-e-hn-ep-­v. Zr-iy-am-[y-a-¯n ]-{X-hn-aÀi-\w H-cp Øn-cw ]w-àn-bm-bn Ku-c-h-]qÀ-hw \-S-¶p-t]m-¶n-cp¶p. C-t¸m-gnÃ. \m-Sn-se-¼mSpw ]-SÀ-¶p-]n-Sn-¨p I-gn-ª am-[y-a-sk-an-\mÀ {]-Xn-`m-kw H-cp- X-c-¯nÂ-t\m-¡n-bm am-[y-a-hn-aÀ-i-\-¯n-sâ H-cp cq-]w X-s¶-bmWv. P-\-§Ä {]-Xo-£n-¡p-¶ X-cw am-[y-a-{]-hÀ¯-\w Aà C-t¸mgpw t^mÀ-¯v F-tÌ-äv F-¶p-hn-fn-¡-s¸-Sp-¶ ]-{X-am-[y-a-§-fn \n-¶p-e-`n-¡p-¶-sX-¶ ]-tcm-£am-b hn-aÀ-i-\hpw ]-cn-`-hhpw Cu {]-Xn-`m-k-¯n A-´À-eo-\-amWv. Cu Ime-s¯ ]-{X-{]-hÀ-¯-\-¯n-sâ ]-cn-an-Xn-IÄ ]-{X-{]-hÀ-¯-IÀ-¡p-X-s¶bpw t_m-[y-ap-Å Im-cy-amWv. aq-e-[-\-Xm-ev-]-cy-§Ä kw-c-£n-¡p-¶ ]-{X-§Ä¡pw cm-jv{So-b-Xm-ev-]-cy-§Ä kw-c-£n-¡p-¶ am-[y-a-§Ä-¡p-an-S-bn kz-X-{´-am-bn km-[m-c-W-¡m-cpsS -Xm-ev-]-cy-§Ä kw-c-£n¡p-I F¶Xv Cu Ime-¯v Iq-Sp-X {]-bm-k-am-bn-s¡m-­n-cn-¡p¶p. ap-s¼Ãmw `-c-W-Iq-S-am-Wv hen-b ]-{X-kzm-X-{´y-ew-L-I-cm-bn-cp¶-Xv F-¦n C-t¸mÄ ]-c-ky-h-cp-am-\-¯n-\p-th-­n ap-X-em-fn-¯ Xm-ev-]-cy-§Ä-¡v th-­n h-g-§p-t¼m-gm-Wv ]-{X-kzm-X-{´yw l-\n-¡-s¸-Sp¶-Xv F-¶-Xpw k-Xy-am-Wv.

C-Xp-sIm-s­m-¶pw, I-gn-ª H-s¶m-¶-c \q-äm-­n-te-sd-bm-bn ]-{X-am-[y-a-§Ä tI-cfo-b k-aq-l-¯n-\v sNbv-X tk-h-\-§Ä an-Yy-bm-Ip-¶nÃ. kzm-X-{´y-t_m-[w P-\-§-fn h-f-cp-¶-XpX-s¶ s]m-Xp-hn-j-b-§-fn X-§-Ä¡pw A-`n-{]m-b-ap-­m-bn-cn-¡m³ A-h-Im-i-ap-­v F-¶ t_m-[w h-fÀ-¶-t¸m-gmWv. P-·n-amtcm a-äp-{]-am-Wn-amtcm ]-d-bp-¶-Xm-Wv X-§-fp-sSbpw A-`n-{]m-bw F-¶p-I-cp-Xn-t¸m-¶ P-\-§-fn km-£-c-Xbpw ]-{X-hm-b-\bpw D-­m¡n-b am-ä-am-Wv c-­p-\q-äm-­n-\n-S-bn-ep­m-b B-Zy-s¯ B-i-b-hn-]v-f-hw. kzm-X-{´y-k-a-c-¯n\pw kzm-X-{´y-k-a-c-¯n\pw tijw s{]m-^-j-\ ]-{X-{]-h-À¯-\w iv-àn-{]m-]n-¨-t¸m-gm-Wv P-\-§-fp-sS A-dn-bm-\p-Å A-h-Im-iw Øm-]n-X-Xam-bXv. A-dn-bm-\p-Å A-h-Im-iw \n-b-a-am-Ip¶-Xv kzm-X-{´yw In-«n A-dp-]-tXm-fw hÀ-j-§Ä-¡p ti-j-amWv. A-Xp-h-scbpw am-[y-a-§Ä-X-s¶-bm-Wv C³-t^mw-Uv kn-änk-³ B-b thm«sd  cq-]-s¸-Sp-¯n-b-Xv. 

hn-h-cm-h-Im-i-\nb-aw ]-{X-{]-hÀs¯ A-{]-k-à-am-¡p-I-bnÃ- F-¶-Xp-t]m-se tkm-jy ao-Un-bbpw ]{X-{]-hÀ-¯\-s¯ A-{]-k-à-am-¡p-I-bnÃ. hn-h-c-§Ä ti-J-cn¡p-I F-¶-Xp-am-{XaÃ, A-Xv k-aq-l-¯n-sâ A-dn-bm-\p-Å A-h-Im-i-¯n-\v A-\p-kr-X-am-bn hn-Xc-Ww sN¿p-I F-¶ [À-aw Iq-Sn \nÀ-h-ln-¡p-¶ Øm-]-\-am-Wv A-¨-SnþZr-iy-am-[yaw. C-Xn-s\ \n-b-{´n-¡p-Itbm h-gn-Im-«p-Itbm sN-¿p-¶ P-\m-[n-]-Xy-\n-b-a-§-fpw km-am-\y-a-cym-Z-Ifpw D-­v. [mÀ-an-I co-Xn-I-fp-­v. s]m-Xp-k-aq-l-¯n-sâ Xm-ev-]cyw F-´v F-¶p-\n-Ý-bn-¡p-¶Xv P-\-§Ä-¡v A-sX´p Kp-Ww, tZm-jw D-­m-¡pw F-¶p-Iq-Sn B-tem-Nn-¨p-sIm-­mWv. -A-t¸mÄ kzm-`m-hn-I-am-bpw G-Xp-hmÀ-¯ {]-kn-²o-I-cn-¡p-¶p F-¶-Xn-t\m-ftam A-Xn-te-sdtbm {]-[m-\-am-Wv F-s´Ãmw {]-kn-²o-I-cn-¡m-Xn-cn-¡p-¶p F-¶Xv. km-am-\y-hn-Zym-`ym-khpw sXm-gn ]-cn-N-bhpw sXm-gn ]-cn-io-e-\hpw e-`n-¨- dn-t¸mÀ-«À-amÀ F-gp-Xn-b-b-¡p-¶-h-bn t]m-epw-\à ]-¦v Nn-ev-t¹mÄ {]-kn-²o-I-cn-t¡-­ F-¶p Xo-cp-am-\n-¡p-¶p-­v hn-th-I-im-enbm-b ]-{Xm-[n]À. A-h-\p-tXm-¶p¶-Xv A-h³ F-gpX-s« F-¶p I-cp-Xn am-dn-bn-cn-¡p-I-bà ]-{Xm-[n-]À sN-¿p-¶Xv. k-aq-l-¯nsâ, `-c-W-¯nsâ, cm-{ão-b-¯n-sâ, k-¼-Zv-L-S-\-bp-sS G-sXÃmw X-e-§-f-n X-§-fp-sS I-s®¯-Ww F-¶v \n-c´-cw B-tem-Nn-¨vv ]-{X-{]-hÀ-¯I-sc Nn-e-Xp-sN-¿m³ \n-tbm-Kn-¡p-I Iq-Sn-bm-Wv ]-{Xm-[n-]À sN-¿p-¶Xv. ]-{Xm-[n-]-cp-sS sK-bv-äv Io-¸À tPm-en C-XmWv. s]m-Xp-k-aq-l-¯n ]-ecpw C-¶p sX-än-²-cn-¨n-cn-¡p¶-Xv ]-{X-ap-X-em-fn-bp-sS Xm-ev-]-cyw-am{Xw t\m-¡n hmÀ-¯ Xn-c-sª-Sp-¡-m\m-Wv ]-{Xm-[n-]-sc A-hn-sS Ip-Sn-bn-cp-¯n-bn-cn-¡p¶-Xv F-¶mWv. G-ähpw tam-iw ]-{XwD-S-a t]mepw A§-s\ [-cn-¡p-I-bnÃ. A-¯-c-sam-cp ]{Xw A-[n-I-\mÄ \n-e-\n¡p-I X-s¶-bnÃ. D-¯-c-hm-Zn-¯-t_m-[-ap-Å am-[y-a-am-Wv t^mÀ-¯v F-tÌäv.

km-aq-ly-am-[y-a-¯n-sâ B-hnÀ-`m-hw A-\n-hm-cyam-b H-cp km-t¦Xn-I hn-¹-hw X-s¶-bm-Wv. ]{X]-{X-am-[y-a-§Ä-¡nÃm-¯ ]-e Kp-W-§fpw ku-I-cy-§fpw A-Xn-\p-s­-¶p-Iq-Sn k-½-Xn-¡mw. D-tZym-K-Ø-·mÀ sk³-kÀ sNbv-X hmÀ-¯-IÄ am{Xw DÄ-s¸-Sp-¯n-bm-Wv B-Zy-Ime-¯v Cw-Kv-f-­n ]-{X-§Ä C-d-¡n-bn-cp-¶-Xv. C-Xp-kw-_-Ôn-¨ \n-b-a-¯n-sâ Im-em-h-[n \o-t«-­-Xn-sÃ-¶v H-cp L-«-¯n Xo-cp-am-\-n-¨-t¸mÄ k-aq-l-¯n-ep-Å ]-ecpw, am-[y-a-cw-K-¯p-Å-hÀ t]mepw A-¼-c-¶p-t]m-bn-«p­v. C-sX-s´Ãmw hn-\-I-fm-Wv D-­m¡p-I F-¶-hÀ B-i-¦n¨p. k-aq-l-am-[y-a-¯n ]-{Xm-[n-]-cnÃ, ]-{X-{]-hÀ-¯-I-\p-anÃ. BÀ¡pw ]-{X-{]-hÀ-¯-I-\m-Imw. ]-{Xm-[n-]cpw ]-{X-{]-hÀ-¯-I-\p-anÃm-¯ am-[y-ahpw \n-e-\nÂ-¡s«. A-Xp-sIm-­v, ]-{X-{]-hÀ-¯-IÀ-¡p-t]mepw {]-tbm-P-\-ap-­m-Ipw. ]e ]-{X-{]-h-À-¯-Icpw kz-´w ]-{X-¯n F-gp-Xp-¶-Xn-t\-¡mÄ Iq-Sp-XÄ km-aq-ly-am-[y-a-§-fn-em-Wv F-gp-Xp-¶Xv. k-aq-l-¯n-\v A-Xm-h-iy-am-Wv. ]-t£, ]-{Xm-[n-]cpw ]-{X-{]-hÀ-¯-Icpw CÃm-¯ am-[y-a-§Ä am-{Xw a-Xn\-ap-¡v F-¶v Xo-cp-am-\n-¡p¶-Xv B-ß-l-Xym-]-c-am-Wv. 

]-{X-am-[y-a-§-fn h-kv-Xp-Xm-hn-cp-²-am-b hmÀ-¯-IÄ h-cp-¶p-­vþkm-aq-ly-am-[y-a-¯n hmÀ-¯ h-kv-Xp-Xm-]-ctam F-¶p-t\m-¡m³X-s¶ B-fnÃ. F-´pw BÀ¡pw F-gp-Xmw. ]-{X-am-[y-aw k-aq-l-Xm-ev-]cyw t\m-¡m-sX hmÀ-¯ sIm-Sp-¡p¶-Xv A-]qÀ-h-am-Wvþk-aq-l-am-[y-a-§-fn A-§-s\-sbm-cp Nn-´m-hn-jb-ta CÃ. ]-{X-am-[y-a-§-fn hy-àn-hn-tcm-[w XoÀ-¡m³ hmÀ-¯ N-a-¨p-hn-Sp-¶-h-cp-­vþ km-aq-ly-am-[y-a-¯n BÀ¡pw F´pw ]-S-¨p-hn-Smw. ]-{X-am-[y-a-§-fn hÀ-Ko-b-{]-Nmc-Ww \-S-¡p-¶pþkm-aq-ly-am-[y-a-¯n hÀ-Ko-b-X-bp-sS Im-f-Iq-S-hn-jw Iq-ew-Ip-¯n H-gp-Ip-I-bmWv. ]-{X-§-f-n [m-cm-fw A-kw-_-Ô-hmÀ-¯-IÄ h-cp-¶pþk-m-aq-ly-am-[y-a-§-fn h-cp-¶ ap-¡m¸¦v hmÀ-¯-Ifpw t^mÀ-th-Up-Ifpw ip-² A-kw-_-Ô-amWv, aT-b-¯-c-amWv. F-¦nepw km-aq-ly-am-[y-aw -\n-e \nÂ-¡Ww. AXn\pw hen-b ]-¦v h-ln-¡m-\p­v. A-sXm-cp H-ä-aq-en-bm-Wv F-¶p- hym-tam-ln-¡-cp-sX-¶p-am-{Xw.


]-{X-am-[y-aw h-f-sc-sbm¶pw {]-_-e-aÃm-¯ P-½pþIm-ivv-ao-cn \n-¶p-Å H-cp dn-t¸mÀ-«v B-i-¦-bp-WÀ-¯p-¶p. 2016 P-\h-cn A-h-km-\w k-aq-l-am-[y-a-¯n P-\§-sf sR-«n¨ {]-Nmc-Ww A-e-b-Sn-¨p. t]m-fntbm hm-Iv-kn³ kzo-I-cn-¨ Ip-«n-IÄ a-cn-¨p-ho-gp¶-p F--¶Xm-bn-cp-¶p hmÀ¯.

Ip-¯n-sh-¸v kzo-I-cn-¨ e-£-¡-W-¡n-\v Ip«n-I-fp-sS c-£n-Xm-¡Ä B-kv-]-{Xn-I-fn-te-¡v C-c-¼n-s¨--¶t¸m-gm-Wv A-[n-Ir-XÀ hn-h-c-a-dn-b-p¶Xv. hym-P-hmÀ-¯-bmWv, H-cp-Ip-«n¡pw H-p¶pw kw-`-hn-¨n-«nÃ- F¶v kÀ-¡mÀ {]-k-v-Xm-h-\ C-d-¡n-, \m-«n-ep-S-\o-fw ssa-¡v {]-Nmc-Ww \-S-¯n-sb-¦nepw {]-£p-Ïm-h-Ø am-dm³ Zn-h-k-§-sf-Sp-¯p.
 
]-{X-{]-hÀ-¯-IÀ F¶p \-Sn-¡p--¶hÀ \-S-¯p¶- \q-dp-I-W-¡n-\v ssk-äp-Ifpw hm-Sv-kvB-¸vþs^-bv-kv-_p-¡v t]-Pp-Ifpw I-iv-ao-cn `m-j-bn-ep­v. Zn-h-khpw A-hÀ H-cp ]-cn-tim-[-\-bpw \S¯msX  I-­Xpw tI-«Xp-saÃmw A-Sn-¨p-hn-Sp¶-p. hÀ-Ko-b kz-`m-h-ap-Å ho-Un-tbm-IÄ {]-N-cn-¸n-¡p¶---p. FÃm-h-cpw dn-t¸mÀ-«À-am-cm-bn-cn-¡p¶pþA-[n-Ir-XÀ \n-Ê-lm-b-X {]-I-Sn¸n-¡p-¶p. ]-{X-{]-hÀ-¯-\-¯n-sâ l-cn{io A-dn-bm-¯ Ip-sd hm-Sv-kvB-¸v tP-W-en-Ìp-IÄ \-S-¯p¶ dn-t¸mÀ«n-§v \m-iw hn-X-bv-¡p-I-bm-Wv. C-hÀ ]-ecpw tP-W-en-Ìp-I-fÃ, {In-an-\-ep-I-fm-Wv. ]-c-¼-cm-K-X am-[y-a-§-fp-sS Xn-tcm-[m-\w C-Xp-t]m-sem-cp A-h-Ø F-hn-sSbpw kr-ãn-¡mw.

(പത്രപ്രവര്‍ത്തകന്‍ മാസികയ്ക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയത്) 






അഭിപ്രായങ്ങള്‍

ഈ ബ്ലോഗിൽ നിന്നുള്ള ജനപ്രിയ പോസ്റ്റുകള്‍‌

വര്‍ക്കിങ്ങ് ജേണലിസ്റ്റ് ആക്റ്റും വേജ് ബോര്‍ഡും ഇല്ലാതാക്കി

കേരള മാധ്യമങ്ങളുടെ ആറു പതിറ്റാണ്ട്

ഐ.വി ബാബു: നിലപാടുകളില്‍ ഉറപ്പ്, സ്‌നേഹത്തിന്റെ സമൃദ്ധി